Op de St. Antoniusschool werken we met IPC. Dit is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 tot 12 jaar gericht op de combinatie van meerdere vakken. In de middag werken de groepen 3 t/m 8 met IPC. Dit houdt in dat er gedurende een periode van 5 tot 8 weken een unit (thema) centraal staat waarin verschillende zaakvakken behandeld worden. Zo worden er in verschillende units de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aangeboden. Maar ook techniek, ICT, mens en maatschappij, handvaardigheid, tekenen en internationalisering. De vakken muziek en beweging komen ook soms aan bod binnen de units, maar er wordt ook nog lesgegeven door een vakdocent. De vakken taal-, reken- en/of leesactiviteiten kunnen wel geïntegreerd worden.

Doelen 
IPC is naast een leuke en uitdagende manier van kennis en vaardigheden opdoen aan de hand van een thema, ook zeer gestructureerd. Er worden duidelijke leerdoelen gesteld en in de klas zichtbaar gemaakt voor de kinderen. IPC heeft verschillende soorten doelen:

De vakinhoudelijke doelen
De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen).

De persoonlijke doelen
De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21ste eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan.

De internationale doelen

De internationalen doelen hebben betrekking op de zich steeds verdere ontwikkeling van het nationaal en internationaal perspectief. De doelen die binnen IPC aangeboden worden komen overeen met de kerndoelen zoals die zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs. Een unit wordt van alle kanten benaderd, waarbij alle aspecten op een samenhangende manier aan bod komen.

Eigen ontwikkeling
Binnen IPC wordt er rekening gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen leren en de leerstof tot zich nemen. Ieder kind kan op zijn eigen niveau uitdagingen vinden en groeien. De meervoudige intelligenties van kinderen, het samenwerkend leren en probleemoplossend denken worden gestimuleerd.

Het IPC Assessment for Learning-programma
Vaardigheden kunnen niet aan de hand van toetsen gemeten worden en niet op betrouwbare wijze tijdens één evaluatie beoordeeld worden. Het assessment for learning-programma geeft kinderen en leerkrachten inzicht in de beheersing van vaardigheden. Er zijn drie ontwikkelingsniveaus: ik kan het een beetje, ik kan het beter en ik kan het goed. De leerlingen schalen zichzelf in en de leerkracht begeleidt ze hierbij door in gesprek te gaan.

21ste eeuwse vaardigheden
De volgende 21 eeuwse vaardigheden komen binnen IPC aan bod: kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, informatievaardigheden, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Zelfregulering houdt in dat kinderen zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie of omgeving. Dit betekent ook dat ze goed weten wat ze kunnen en niet kunnen.

Internationalisering en ICT
IPC is een curriculum dat wereldwijd gebruikt wordt. In 65 landen zijn er scholen die met IPC werken. Het is dan ook heel bewust dat IPC internationalisering in zijn programma heeft opgenomen. Bij internationalisering kijken en vergelijken we ons land met andere landen. Welke normen en waarden zijn er anders of wat is hetzelfde? We leggen verbanden met de rest van de wereld. Leren respect en kennis te hebben van elkaars nationaliteiten. De kinderen begrijpen dat ze deel uitmaken van een groter geheel en hier een bijdrage aan leveren. Op den duur zullen we ook contact zoeken met IPC scholen in het buitenland die bezig zijn met dezelfde unit en zo van en met elkaar leren. Daarom is ook ICT een belangrijk onderdeel van IPC. De kinderen leren de vele manieren van communiceren via social media, ze leren de computer op de juiste manier te gebruiken, maar ook gebruiken ze verschillende programma’s om goede informatie te zoeken en werken ze met verschillende programma’s om een presentatie uit te werken.

IPC in de praktijk
Binnen IPC zijn de groepen ingedeeld in mileposts.

Milepost 1 is groep 3-4
Milepost 2 is groep 5-6
Milepost 3 is groep 7-8

Elke milepost werkt aan een unit. Er zijn ongeveer 5 units per jaar. IPC werkt met een vaste structuur, die ook te zien is in de klas:

Het startpunt
Het is de startactiviteit die alle kinderen onderdompelt in de unit. Het doel is om iedereen enthousiast en betrokken te maken en te houden. Het zorgt ook voor een ervaring om tijdens de unit aan terug te koppelen.

De kennisoogst
Wat de kinderen al weten, denken te weten over de unit. Maar ook wat ze willen leren en hoe ze dat willen doen, zodat kinderen invloed hebben op hun eigen leerproces waar mogelijk. Kinderen refereren hier aan gedurende de hele unit. Het helpt kinderen te zien hoe hun leren is verbonden en ook of ze gelijk hadden in de dingen die ze vooraf dachten te weten.

Uitleg van het thema
Uitleg van het thema is waar de leerkracht informatie met de kinderen deelt. Waarvoor gaan we dit allemaal leren en wat staat ons te wachten!

Onderzoeksactiviteiten
Elke IPC onderzoeksactiviteit is zo opgezet dat kinderen op de voor hun meest geschikte manieren informatie tot zich kunnen krijgen. Veel van de activiteiten doen een beroep op hun creatieve, onderzoekende en samenwerkingsvaardigheden. Andere zijn juist weer gericht op hun vasthoudendheid en onderzoeksvaardigheden op persoonlijk vlak. Alle taken hebben een open einde zodat kinderen worden aangemoedigd hun eigen leren en vragen toe te voegen. Elke activiteit is direct verbonden aan de IPC leerdoelen. Sommige activiteiten zijn gekoppeld aan Assessment for Learning wat weer terug te vinden is in het portfolio.

Verwerkingsactiviteiten
De verwerkingsactiveiten zijn taken waarbij kinderen het geleerde toepassen en uitbeelden. Het geeft ze de gelegenheid op meerdere manieren het geleerde te verwerken en gebruik te maken van hun meervoudige intelligenties. Elke activiteit is direct verbonden aan de IPC leerdoelen. Sommige activiteiten zijn gekoppeld aan Assessment for Learning wat weer terug te vinden is in het portfolio.

Afsluiting
Dit kan een evenement zijn waar naartoe is gewerkt gedurende de unit. Het kan bijvoorbeeld ook een tentoonstelling, een voorstelling of een kunstwerk zijn. Het geeft de kinderen de kans al het geleerde nogmaals aan elkaar verbonden te zien en zo beter te laten beklijven. Vaak zijn ouders ook betrokken bij het afsluiten van de unit, waarover ze al die tijd al zoveel hebben gehoord thuis.