Wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Daarom vinden wij het belangrijk om ouders goed te informeren. En we willen ouders ook de gelegenheid bieden om zich actief in te zetten voor onze school.​​

Ouderbetrokkenheid

We spreken van ouderbetrokkenheid als ouders belangstelling tonen voor school, het huiswerk begeleiden, ouderavonden bezoeken en respect tonen voor de leraar. De medewerkers vand e St. Antoniusschool zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de zorg, maar wij denken dat wij elkaar daarin kunnen ondersteunen. U kunt dus meedenken over het onderwijs en leerkrachten over de opvoeding. We kunnen elkaar buitengewoon waardevolle tips geven, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.

Informatieavond groep 1 t/m 8
Aan het begin van elk jaar organiseren we een informatieavond voor alle groepen. Op die manier krijgt u lals ouder zicht op wat uw kind gaat leren dat schooljaar. Ook wordt er praktische informatie met u gedeeld zoals onze zorgstructuur, hoe start mijn kind in groep 1, schooluitjes, schooltuinen en andere groepsspecifieke activiteiten. 

Informatieavond groep 8
In november is er een speciale ouderavond voor de ouders van groep 8 die gaat over de procedure naar het voortgezet onderwijs zoals is vastgesteld in Amsterdam..

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er is verschil tussen informele en formele ouderparticipatie. Onder informele ouderparticipatie valt bijvoorbeeld het meegaan met een schoolreisje of het helpen op een spelletjesdag. Een voorbeeld van formele ouderparticipatie is het zitting nemen in de Medezeggenschapsraad. Ouderparticipatie is een onmisbaar onderdeel van ouderbetrokkenheid.