Op de St. Antoniusschool beschouwen we de identiteit als een kwaliteitskenmerk. Samen met de ouders en de buurt wordt elke dag opnieuw op eigen wijze vorm en inhoud gegeven aan de identiteit door de kernwaarden zichtbaar en voelbaar te maken. We laten dit ook zien door aandacht te besteden aan vieringen, symbolen, gewoonten en verhalen uit zowel de katholieke traditie, als van andere religies en levensovertuigingen.

De identiteit van de St. Antoniusschool is niet beperkt tot het levensbeschouwelijke aspect alleen. We spreken daarom over de brede identiteit. Hiermee wordt bedoeld dat we vanuit de kernwaarden vorm en inhoud geven aan de totale organisatie. De brede identiteit heeft invloed op het gehele onderwijs, zowel op de opvoedkundige kant, als op de wijze waarop het onderwijs georganiseerd en gegeven wordt. Het uiteindelijke doel is om te verbinden en samen te bouwen aan een mooie samenleving.

De identiteit kenmerkt zich vooral door een grote onderlinge verbondenheid. Dit krijgt op de
St. Antoniusschool gestalte in de grote aandacht voor traditionele vieringen en activiteiten van Kerstmis, de vastenactie en Pasen. Hierin treft de gemeenschap elkaar: er is een grote betrokkenheid van de kinderen, de ouders en het team.