Kwaliteitszorg betekent dat scholen de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Adequate instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn hiervoor belangrijk. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken.

Kwaliteitszorg is: het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren.

De kwaliteitszorg op de St. Antoniusschool voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie op dit punt stelt. De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit:

  • De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie.
  • De school heeft haar doelen geformuleerd.
  • De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten en van het onderwijs en leren. 
  • De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
  • De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 
  • De zorg voor kwaliteit is systematisch.
  • Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften.
  • De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.

De St. Antoniusschool werkt met een kwaliteitscyclus zoals opgenomen in ons kwaliteitsbeleid. Onderdeel van dit beleid is om twee keer per jaar een analyse te maken van de kwaliteit. Uit deze analyse volgen acties om de kwaliteit te verbeteren. Dit is een onderdeel van onze Plan-Do-Study-Actcyclus.

Onze definitie van kwaliteit is: Een doorlopende, professionele houding om ons eigen onderwijs continu te verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich op het voortdurend bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de schoolorganisatie op alle relevante beleidsterreinen. Het gaat dus niet alleen om de primaire processen binnen het onderwijs, maar om de gehele schoolorganisatie. Het gaat om integraal kwaliteitsbeleid.